Zarządzanie i administracja nieruchomości

W ramach zarządzania / administrowania nieruchomościami oferujemy następujące usługi:

  Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości;
 • Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli;
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych należnych od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 • Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
 • Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości;
 • Wizytacje nieruchomości;
 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail oraz bezpośrednio - w siedzibie Spółki;
 • docelowo możliwość internetowego podglądu kartoteki (stanu należności i wpłat) właściciela lokalu po zalogowaniu się na stronie;
  Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych;
 • Prowadzenie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;
 • Rozliczanie funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej z zastrzeżeniem konieczności uzyskania podpisów członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;
  Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej , wody, gazu , odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację instalacji technicznych w budynku;
 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;
  Czynności związane z aktywnym doradztwem oraz planowaniem działań
 • Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;
 • Analizowanie, doradztwo i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;
 • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;
 • Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej;
 • Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólne nieruchomości oraz innych zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości;